Thin Diamond Turbo Tile Blades

SKUNameDescriptionImage
TTT44″ 105mm Diamond Thin Turbo Tile Blades4″ 105mm Diamond Thin Turbo Tile Blades
TTT55″ 125mm x 1.2mm Diamond Thin Turbo Tile Blades5″ 125mm x 1.2mm Diamond Thin Turbo Tile Blades
TTT77″ 178mm x 1.6mm Diamond Thin Turbo Tile Blades7″ 178mm x 1.6mm Diamond Thin Turbo Tile Blades
TTT99″ 230mm x 1.8mm Diamond Thin Turbo Tile Blades9″ 230mm x 1.8mm Diamond Thin Turbo Tile Blades